Services Additional research method - cephalometry (TRG)

.

.

Our
Specialists

.

Hennadii Mykolayovych
Nevynnyi

Chief doctor, dentist-orthopedist-gnatologist

Valeriya Viktorivna
Botvinko

Restorative dentist, prosthetic dentist, Gnatologist

Svetlana Anatolievna
Zinchenko

Clinic founder,dentist-ortodont

Nikita Igorovich
Logvinyuk

Restorative dentist, prosthetic dentist, Gnatologist