Viktoriya Svyatoslavivna
Shevchenko

Operating Director