Hennadii Mykolayovych
Nevynnyi

Chief doctor, dentist-orthopedist-gnatologist